תנאי השימוש באתר

בכך שהנך מתחבר לאתר פרטנר אתה מביע את הסכמתך לתנאים הבאים:

 1. מהו מסמך זה?

  • זהו הסכם בינך לבין פרטנר בנוגע לביצוע פעולות, לצפייה ו/או הורדה (לגבי תכנים מסוימים בלבד) של תכנים ולקבלת שירותים שונים המוצעים לך באמצעות אתר אינטרנט זה ("השירותים"; "האתר"). כאשר אתה משתמש בשירותים, או מאפשר לאדם אחר לעשות זאת, אתה מקבל על עצמך את כל תנאי ההסכם ומסכים לשלם תמורת השירותים שהזמנת או שצרכת (או שהאדם האחר הזמין או צרך) לפי ההסכם.
  • אם אתה מנוי על שירותי הטלפון הסלולרי שלנו (או משלם החשבון של המכשיר בו אתה משתמש), על השימוש באתר חלים גם תנאי "הסכם ההתקשרות" בינינו, תנאי תוכנית התעריפים, לוח התעריפים הכללי שלנו, וכל שאר המסמכים והמקומות בהם מפורטים כללי שימוש ומחירים, כולל מסמכים כאלה שיהיו קיימים בעתיד (למשל, תקנון וכללי מבצעים מיוחדים, מחירים של פריטי תוכן באתר זה והכללים שחלים עליהם).
   אם אינך מנוי על שירותי הסלולר שלנו, תוכל להשתמש בחלק מהשירותים המוצעים באתר ולשלם עבורם באמצעות כרטיס אשראי שהונפק בישראל.
  • הגישה לחלק מהשירותים באתר אפשרית באמצעות סיסמה. כתנאי לשימוש בשירותים אלה עליך להירשם באמצעות הטופס שבאתר ולהסכים לתנאים המפורטים להלן. בנוסף לתנאים אלה, חלים על אתר זה התנאים הכלליים המפורטים ב"תנאים משפטיים".בעת ההרשמה לשירות תתבקש למסור מספר פרטים. עליך למסור פרטים נכונים ומלאים, ומסירתם מהווה הצהרה מצידך על נכונותם.
  • המידע הכלול באתר אינטרנט זה נכון למועד פרסומו כמידע כללי בעת פרסומו. פרטנר שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאי שימוש אלה וכן את התשלומים הקשורים לשימוש באתר ובשירותים. האחריות המלאה להכרת תנאי שימוש אלה, כפי שיעודכנו מעת לעת ולשימוש באתר על פי תנאים אלו חלה בכל עת עליך בלבד. המשך השימוש באתר מהווה את הסכמתך לכל התנאים האלה.
  • אתה מתחייב שלא להשתמש בסיסמה, בשם המשתמש ובקוד סודי של אחר ולא למסור את הסיסמה, שם המשתמש והקוד הסודי שלך לכל צד שלישי. חשוב שתשמור על סודיות הפרטים שלך (ושתדווח לנו מייד ברגע שתגלה שאבדו או שמישהו עשה בהם שימוש בלי הסכמתך), כי אתה עלול להיות אחראי לשימוש שיעשה בהם (כולל לתשלום עבור שירותים), אפילו אם נעשה בלי הסכמתך. אנו ממליצים כי תשנה את סיסמתך מפעם לפעם. אסור להשתמש בפרטים של אדם אחר בלי הרשאה.
  • פרטנר תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להשעות או לחסום, באופן זמני או קבוע, את הגישה שלך לשירותים במקרים של עבירה על הוראות דין או על תנאי השימוש באתר זה, או אם קיימת הפרעה מכל סוג שהוא לפעילות התקינה של רשת פרטנר או של מערכת המחשבים של פרטנר או האתר או פגיעה בזכויות קניין רוחני של פרטנר או של צד אחר, ולא תהיה לך כל טענה או דרישה כנגד פרטנר במקרה כאמור.
 2. בעלות, זכויות יוצרים ושימוש בשירותים

  • המידע הכלול באתר ובשירותים מוגן בזכויות יוצרים ובזכויות קניין רוחני אחרות, של פרטנר או של ספקים אחרים, בהתאם לחוקי מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות, חוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות והסכמים בין פרטנר וספקי התכנים השונים. מותר להשתמש בשירותים רק באופן אישי ולא מסחרי ואסור להעתיק את השירותים או תוכנם, לשכפלם, לשנותם, להפיצם, לשדרם, להציגם בציבור או במקום ציבורי או בפני קהל, לבצעם, לפרסמם, להעניק רישיונות עבור, ליצור עבודות הנגזרות מתוך, או להעבירם הלאה, באופן זמני או קבוע, אלא אם הסכמנו לכך במפורש. ביצוע פעולות כאמור, עלול לפגוע בזכויות פרטנר או בזכויות של ספקי התכנים.
  • השימוש בשירותים מותנה בהסכמתך ובהתחייבות שלך כי לא תעשה או תבצע או תהיה מעורב בביצוע פעולות המפרות תנאי שימוש אלה, ובפרט, פעולות הגורמות להפרת זכויות קניין רוחני של ספקי התכנים באתר. לפיכך, בעשותך שימוש בשירותים המוצעים באתר, אתה מתחייב שלא לבצע פעולות כאלו.
  • השירותים שאנו מספקים משתנים ומתעדכנים לעיתים קרובות. המחיר העדכני של השירותים שאנו מספקים תמורת תשלום מתפרסם באתר זה, בתוכנית התעריפים, בפורטל התוכן הסלולרי או בלוח התעריפים הכללי, כדי שתוכל לברר את המחיר. במקרים מסוימים מחיר השירותים עשוי להיות מורכב, לדוגמא, מתעריף הגישה לשירותים (למשל, תשלום בגין שיחה לקו מידע קולי או בגין קישור לאינטרנט) ומתעריף שיש לשלם עבור קבלת השירותים (למשל, תשלום בגין קבלת פתיח קולי אישי לתא-קולי, רכישת שיר או צפייה של דקה בשידור וידאו), או רק מאחד מתעריפים אלה.
  • רכישת שירותים מסוימים או משך הזמן האפשרי למימוש רכישה או צפייה או שימוש בשירותים מסוימים שבחרת לרכוש עלול להיות מוגבל בזמן.
  • לצורך שימוש בשירותים מסוימים ייתכן שנספק לך תוכנות שלנו או של צדדים שלישיים או נפנה אותך לאתר של ספק תוכנה לשם הורדתה. אתה מתחייב לפעול על פי תנאי הרישיונות של התוכנות האמורות. במקום בו השימוש בתוכנות מותנה בתשלום, הנך מתחייב לשלם כנדרש. שימוש בלא תשלום מהווה הפרה של תנאי רישיון התוכנות, אשר עלול לגרום הפרה של דיני זכויות יוצרים ואסור על פי דין. פרטנר לא תיתן תמיכה לתוכנה שנעשה בה שימוש בניגוד לתנאי הרישיון, ופרטנר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את מתן השירותים ללא הודעה מוקדמת ולנקוט בכל צעד אחר על פי דין.
  • יתכן שתוכל לגשת לתכנים ולשירותים של צדדים שלישיים שאינם כלולים באתר זה. תכנים ושירותים אלה, המסופקים ישירות על-ידי צדדים שלישיים, אינם באחריותנו, גם אם נספק אליהם קישוריות (hyperlinks). אנחנו יכולים להחליט על שינוי קישוריות אלו כשנרצה. אם לא נאמר אחרת, קישורית אל אתר מסוים וממנו אינה מהווה הבעת תמיכה או מתן חסות על-ידי פרטנר לגבי אותו אתר. כדי לברר את התנאים והמחירים החלים על תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, פנה לספקים הרלוונטיים. עם זאת, תעריף הגישה שלנו לשירותים עשוי לחול בנוסף.
  • אתה מסכים לפעולות שננקוט כדי להגן על הרשת והשירותים שלנו (כגון פעולות נגד משלוח מסיבי של הודעות פרסומיות (spam)) גם אם פעולות אלו עלולות, עקב קשיים טכנולוגיים, לחסום או לעכב גם הודעות לגיטימיות.
  • חשוב ומומלץ לגבות את הנתונים או התכנים או המידע שבציוד הקצה שברשותך (כמו מחשב או טלפון נייד) באופן סדיר - פרטנר לא תהיה אחראית לאובדן מידע ותכנים בציוד הקצה שלך.
  • פרטנר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את השירותים שהיא נותנת, ובכלל זאת על ידי הוספת שירותים או הפסקתם, ללא כל הודעה מראש.
  • השימוש בחלק מהשירותים והזמנה של חלק מהתכנים כפוף לקיומן של דרישות חומרה או תוכנה או מהירות גלישה מסוימות או התאמה לציוד קצה מסוים. דרישות כאמור, אם ישנן, יפורטו בנפרד בהתייחס לשירותים ו/או לתכנים המתאימים.
  • אתה מאשר כי הינך מודע לכך שפרטנר עשויה לפרסם או להפיץ חומר שתשלח ו/או להשתמש בו או ברעיונות המתוארים בו במוצרינו או בשירותינו ללא כל חבות, ואתה מסכים שלא לנקוט בצעדים כנגדנו בהקשר זה.
 3. תוכן המוצג על ידי גולשים

  • כחלק מהשירותים שיינתנו באתר, פרטנר תאפשר לך להשתתף בפורומים או לפרסם בלוגים באתר ולהגיב על בלוגים או הודעות פורומים כאמור. כמו כן, תאפשר פרטנר במסגרת שירותים מסוימים להציג באתר תכנים שנוצרו על ידך או על ידי גולשים אחרים.
  • פרטנר אינה טוענת לבעלות על יצירות שלך (כגון תמונות שתצלם, תכנים שתלחין או תחבר כמו מאמרים בבלוגים והודעות בפורומים), ותכני וידאו שתיצור, אותם תציג באתר ותאחסן על גבי השרתים שלנו (אם נאפשר זאת) ("יצירה עצמית"), ולכן:
  • הנך מתחייב שלא להעלות יצירה עצמית שאין בידך את מלוא הזכויות או ההסכמות הנדרשות לשם הצגתה באתר, באופן שיהווה הפרה של זכויות כלשהן של צד שלישי כלשהו (למשל, אסור לך להטעין לרשת קובץ מוזיקה שהזכויות בו שייכות לאחרים בלי הסכמתם), ובאחריותך לדאוג שפרסום יצירה עצמית אינו בניגוד להוראות הדין (למשל, אסור לפרסם דברי דיבה או תועבה). אסור להסיר את שם המחבר או תוויות אחרות הנוגעות לבעלות או למקור התוכן או התוכנה שתטעין (upload) באמצעות האתר או לבצע פעולה שעלולה לפגוע בזכות מוסרית של צד שלישי.
  • כמו כן, בכך שאתה מאחסן בשרתים שלנו יצירות עצמיות, אתה נותן לפרטנר ולגופים אחרים רישיון להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בציבור, לבצע בציבור, להעמיד לרשות הציבור, לשכפל, לערוך, לתרגם ולשנות את עיצוב היצירות העצמיות שלך; את הרשות לפרסם את שמך בקשר ליצירות העצמיות שלך; ואת הזכות להעניק רישיון משנה לשימוש ביצירות אלה לכל צד שלישי, הכול באופן בלתי חוזר, ללא תשלום תמלוגים, בכל העולם, ולתמיד.
  • אנו רשאים לקבוע הגבלות לגבי השימוש בשירותים כולל מספר הימים המירבי לשמירת יצירות עצמיות כלשהן, המספר המירבי של יצירות עצמיות שניתן לשמור, הגודל המירבי של יצירות עצמיות והכמות המירבית של שטח אחסנה שיוקצה עבורך בשרתים שלנו, מספר הפעמים המירבי ומשך הזמן האפשרי לגישה לשירותים בפרק זמן נתון, ועוד.
  • פרטנר רשאית לפקח על היצירות העצמיות, אך גם אם תעשה זאת, פרטנר אינה אחראית ליצירות העצמיות או לכל תוצאה אשר תנבע מהסתמכות עליהן או מהשימוש בהן.
  • בכלל זאת, פרטנר שומרת לעצמה את הזכות לערוך, להסיר תכנים, מסרים, תמונות, קטעי וידאו או לסרב להעלותם לאתר במידה ואלה יימצאו, על פי שיקול דעתה פוגעים או מפרים זכויות (בעקבות פניה של צד שלישי או מסיבה אחרת) או מפרים תנאי שימוש אלו או מכל סיבה אחרת, כולל במקרה של חריגה ממגבלות האחסון שנקבעו. אין באמור בכדי להטיל על פרטנר אחריות כלשהי בקשר עם תכנים אשר פרטנר הורידה מן האתר, גם אם יתברר בסופו של דבר כי הורדו תכנים שאינם פוגעים או מפרים. אם תעלה לאתר יצירות עצמיות, אתה מוותר בזאת על כל טענה או דרישה או תביעה כלפי פרטנר בקשר עם יצירות עצמיות אלו, אם וככל שיורדו מן האתר בעקבות החלטה של פרטנר, לפי שיקול דעתה.
  • תוכן אשר תפרסם יהיה חשוף לעיני כל דורש ועליך לקחת בחשבון עובדה זאת ולנהוג בהיגיון ובסבירות הנדרשים. כמו כן, ייתכן ויהיו גולשים אשר יבחרו להגיב על התוכן שפרסמת ועליך לדעת כי פרטנר לא תהא אחראית לתגובות כאמור מכל סוג או מין שהוא.
  • אתה מתחייב לשפות את פרטנר, בגין כל תביעה או דרישה שתוגש נגדה, בקשר ליצירות העצמיות שהוזנו על ידך לאתר והודעות שנשלחות בשמך באמצעותו.
 4. הגבלת אחריות

  • תכני השירותים, כמו גם הפרסומות המוצגות באתר, נמסרו לנו על ידי ספקים שונים ועל אחריותם בלבד. פרטנר אינה שולטת במקורות המידע ואינה אחראית לתוכנם, שלמותם, מהימנותם או דיוקם.
  • פרטנר וספקיה אינם מציגים מצג כלשהו לגבי התאמה, אמינות, זמינות ודייקנות תכני השירותים, כמו גם הפרסומות המוצגות באתר, לכל מטרה שהיא, וכן לגבי היעדר וירוסים או רכיבים מזיקים אחרים בהם. בנוסף, פרטנר וספקיה אינם מציגים מצג כלשהו לגבי יכולות טכניות (למשל, עלול להיות שוני בין הלחן המקורי בשירות הרינגטונים ובין צלצול הטלפון שיישמע על-פי לחן זה).
  • כל השירותים, לרבות התכנים והפרסומות, ניתנים "כפי שהם" (As Is) ללא אחריות או חיוב מכל סוג. פרטנר וספקיה מסירים מעצמם בזאת כל אחריות וחיובים לגבי השירותים לרבות התכנים והפרסומות המופיעים באתר, כולל כל אחריות וחיובים משתמעים לגבי איכות טכנית, התאמה למטרה מסחרית או כללית, התאמה לתכלית מסוימת, מקצועיות הביצוע, בעלות ואי-הפרת זכויות.
  • לפיכך, אנחנו (וספקינו) לא נהיה אחראים לכל אובדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות על השירותים. בפרט, אין לסמוך על עצות המתקבלות באמצעות השירותים לקבלת החלטות אישיות, רפואיות, משפטיות, כספיות או אחרות ועליך לפנות אל איש מקצוע מתאים לקבלת ייעוץ המותאם למצבך הספציפי.
  • אתה מסכים באופן מפורש לכך שפרטנר לא תהיה אחראית לגישה ללא הרשאה או לשינוי ללא הרשאה של היצירות העצמיות או הנתונים שלך, ולחומר או נתונים שיישלחו או יתקבלו או שלא יישלחו או שלא יתקבלו. אתה מסכים באופן מפורש לכך שפרטנר אינה נושאת באחריות או בחבות לכל תוכן או התנהגות מאיימים, משמיצים, מגונים, פוגעים או לא חוקיים של כל גורם אחר, או לכל הפרת זכויות של גורם אחר, כולל זכויות קניין רוחני. אתה מסכים באופן מפורש לכך שפרטנר אינה אחראית לכל תוכן הנשלח באמצעות ו/או נכלל באתר על-ידי צד שלישי כלשהו.
  • פרטנר, עובדיה, וכל הבאים מטעמה לא יישאו באחריות לפי הסכם ההתקשרות שלך עם רשת פרטנר ו/או הסכם זה, במקום שחלה הגבלה או חל פטור לגבי אחריות מכוח סעיפים 40 ו- 41 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982, או במקום שהנזק נגרם עקב הפעלת אמצעים למניעת הונאה, במידה הדרושה לצורך איתור ההונאה והפסקתה.
  • כמו כן, פרטנר, עובדיה וכל הבאים מטעמה, לא יישאו בכל אחריות לכל נזק שייגרם על ידי נסיבות מעבר לשליטתה, ובכלל זאת, כוח עליון, אש, מלחמה, פעולות חבלה, הפרעות קשות בסדר הציבורי, מחסור במקורות סבירים להספקה של ציוד חיוני למערכת, מעשה או מחדל של ספק תקשורת אחר או מגבלות שהוטלו על ידו, חוקים, תקנות או צווים ממשלתיים, מגבלות הרשת, מגבלות צבאיות או ביטחוניות, אמצעים למניעת הונאה, גישה לא מורשית של צדדים שלישיים (לרבות "האקרים") או נסיבות אחרות שאינן בשליטתה של פרטנר.
  • כמו כן הינך מצהיר כי ידוע לך כי קבלת השירותים מאתר זה ואיכותם תלויה בגורמים טכנולוגיים שאינם תמיד בשליטת פרטנר, כמו זמינות ותקינות של רשת האינטרנט ורשתות תקשורת אחרות וכן ציוד הקצה שברשותך. לפיכך, לא תהיה רשאי להעלות כלפי פרטנר כל טענה או דרישה בכל הנוגע לאובדן, עוגמת נפש, נזק או הפסד בגין כל טעות, תקלה, פגיעה באיכות או כשל בהעברת השירותים, ככל שטעות, תקלה או כשל כאמור נובעים, במישרין או בעקיפין, מתקלה או כשל ברשת האינטרנט או רשת אחרת או ציוד הקצה שברשותך.
  • מבלי לגרוע מהאמור, אחריותה הכוללת של פרטנר ומי מספקיה לשירותים או לנזקים אחרים שנגרמו משימוש באתר ותרופתך הבלעדית במקרה שפרטנר תימצא אחראית על אף ההגבלות על האחריות שלעיל תהיה מוגבלת לסכום ששלמת בפועל (אם בכלל) עבור השירותים שהתקבלו באמצעות האתר במהלך 12 החודשים שקדמו למועד קרות האירוע שגרם לנזק.
  • עליך לשפות את פרטנר, ספקיה וכל הפועלים מטעמה ולהגן עליהם מפני כל דרישה או תביעה (לרבות שכר טרחת עורכי דין), אשר יגרמו כתוצאה מהשימוש שלך בניגוד לתנאי השימוש באתר, בתכנים, או בשירותים אחרים הניתנים באמצעותו.
  • האמור בסעיף זה בא להוסיף ואינו גורע מכל חסינות, הגבלה ו/או פטור מאחריות המוענקים לפרטנר או אשר יוענקו לה בעתיד על-פי הוראות הדין.
 5. שימוש לא חוקי ואסור

  • חל איסור להשתמש באתר ובשירותים לכל מטרה לא חוקית או לכל מטרה האסורה בתנאי שימוש אלה. אינך רשאי להשתמש באתר ובשירותים באופן העלול להזיק לאתר, לתכנים באתר, לרשתות תקשורת או לציוד תקשורת כלשהו (כולל טלפונים ניידים), לשתקם, לגרום להם עומס יתר או לפגוע בהם, או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהו ולהנאה שלו מהאתר.
  • אינך רשאי לנסות לקבל גישה ללא הרשאה לאתר, לשירותים, לתכנים, לחשבונות של אחרים או למערכות מחשבים או רשתות המחוברות לאתר באמצעות "פריצה" (Hacking), "כריית סיסמאות" (Password Mining) או בכל אמצעי אחר. אינך רשאי להשיג או לנסות להשיג שירותים או מידע כלשהם באמצעים שלא הועמדו לרשותך באופן מכוון על-ידי פרטנר.
  • השימוש בחלק מהשירותים והצפייה בחלק מהתכנים מוגבלת למחשבים המצויים בישראל. לפיכך, אין לבצע כל פעולה שמטרתה לעקוף בדרך כלשהי מגבלה זו, וביצוע פעולות כאמור יהווה הפרה של זכויות של צדדים שלישיים.
  • אתה מסכים להשתמש באתר רק כדי להציג, לשלוח ולקבל הודעות ותכנים מתאימים. כדוגמה, ומבלי למעט, אתה מסכים לכך שבעת שימוש באתר לא תבצע את הפעולות הבאות:
  • שימוש באתר למשלוח הודעות או תכנים שהנמען לא ביקש לקבל (למטרה מסחרית או אחרת).
  • השמצה, גידופים, הטרדה, מעקב, איום או כל הפרה אחרת של הזכויות החוקיות (כולל זכויות לגבי פרטיות ופרסום) של אנשים אחרים.
  • פרסום, הצבה באינטרנט, טעינה, הפצה או שליחה של כל חומר או מידע לא-ראויים, גסים, משמיצים, מגונים, מסיתים לשנאה, אפליה, גזענות או אלימות, מוציאי לשון הרע, מעודדים עבירות פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק או של התחייבות חוזית.
  • טעינה, או פרסום בצורה אחרת, של קבצים המכילים תמונות, צילומים, תוכנות או חומר אחר המוגן באמצעות חוקי קניין רוחני, וחוקים לגבי פרטיות ופרסום, אלא אם הזכויות לגבי חומר זה נמצאות בבעלותך או בשליטתך, או שקיבלת את ההסכמות הדרושות כדי לעשות זאת.
  • טעינת קבצים המכילים תוכנות מחשב פוגעניות, לרבות וירוסים, סוסים טרויאניים וכיו"ב, תוכנות ותכנים העלולים לפגוע בתפקוד המחשב או הטלפון הנייד של אדם אחר או ברכושו של אדם אחר.
  • פרסום או הצעה למכור או לקנות סחורות או שירותים למטרה עסקית כלשהי, תכנים בעלי אופי מסחרי או תכנים המכילים מידע פרסומי כלשהו.
  • טעינת קובץ שהוצב על-ידי משתמש אחר באתר ואשר ידוע לך, או שאתה אמור לדעת באופן סביר, כי לא ניתן להפיצו באופן חוקי בצורה זו.
  • זיוף או מחיקה של ייחוס של מחבר כלשהו, הודעות משפטיות, הודעות אחרות, ציוני קניין או תוויות לגבי מקור התכנים והשירותים או חומר אחר הכלול בקובץ שנטען.
  • הגבלה או מניעה של משתמש אחר משימוש באתר ומהנאה מהם.
  • יצירת זהות כוזבת כדי להטעות אחרים.
  • איסוף, שימוש, הורדה או העתקה אחרת של רשימה של משתמשים ומנויים, או של מידע אחר לגבי משתמשים או שימוש או מתן מידע כזה (תמורת תשלום או ללא תשלום) לאדם או ישות כלשהם.
  • חל איסור לבצע או להציע קישור לאתר, לרבות באמצעות קישורים עמוקים (Deep Links), אלא באמצעות קישורים לכתובת www.partner.net.il או www.partner.co.il. כמו כן, אין להציג אתר זה, או תכנים הכלולים בו, במסגרת שימוש בטכנולוגיה מסוג "מסגרת" (Framing) או כל טכנולוגיה אחרת באמצעותה מוצגים תכנים מאתר זה באופן משולב, ללא הסכמה מראש ובכתב שלנו.
 6. פרטיותך חשובה לנו

  • שמירה על הנתונים ואחסנה במאגר מידע
   • אנו נשמור על פרטיות הנתונים שלך בהתאם לדין. עם זאת, נהיה רשאים לגלות את פרטיך לשם אספקת השירותים, גביית כספים, עריכת חשבונות, ואכיפת זכויותינו על-פי ההסכם, ונהיה רשאים להעביר פרטיך לאחר על-פי סמכות שבדין, ובהתאם לאמור בתנאי שימוש אלו.
   • כדי להגן על הנתונים שלך אנו יכולים לדרוש שתספק לנו מידע המאפשר לנו לזהות אותך, כגון מספר תעודת זהות ומידע הנוגע לאמצעי התשלום שמסרת לנו לצורך תשלום חשבונותיך.
   • הפרטים שתמסור בעת ההתקשרות איתנו, ובכל פניה אחרת שלך אלינו יישמרו במאגר מידע ממוחשב. אין עליך חובה בדין למסור פרטים על עצמך, אבל אם לא תספק לנו פרטים מסוימים, לא נוכל לספק לך שירותים מסוימים במסגרת הסכם זה.
  • מה אנחנו יכולים לעשות עם המידע שלך?
   • כדי שנוכל לספק לך סל שירותי תקשורת רחב, אנו נהיה רשאים להעביר מידע אודותיך ממאגרי המידע שלנו אל פרטנר פתרונות תקשורת נייחים - שותפות מוגבלת, המספקת שירותי טלפון פנים ארציים נייחים ולקבל ממנה מידע כאמור.
   • כדי לספק את השירותים וכדי לספק לך שירותים מותאמים אישית, אנחנו צריכים לאסוף ולעבד נתונים על השיחות שתבצע ושתקבל, על המסרים שתשלח ותקבל, ועל שאר השירותים שתשתמש בהם וגם על מיקומך בארץ או בעולם. בכפוף להוראות הדין, פרטנר תשתמש בנתונים למטרות חיוב על השימוש בשירותים (כולל משלוח חשבונות ומידע אחר), לשם ניהול הרשת ושיפורה, כדי לספק לך שירות מותאם אישית, כדי לספק לך שירותים ומוצרים שתזמין או שתשתמש בהם, כדי למנוע גניבה והונאה ולמטרות אבטחה, כדי לספק לך מידע על השירותים שלנו ולהעניק לך הטבות שונות למטרות שיווקיות, כדי לטפל בתלונות ולמטרות סטטיסטיות שונות.
   • כדי לספק שירותים מסוימים, אנחנו צריכים להעביר לצדדים שלישיים מידע, העשוי לכלול, בין השאר, את כתובת הIP ואת המיקום שלך וכן שמות משתמש וסיסמאות שלך; בנוסף, שירותים מסויימים (כגון צ'ט עם נציגי שירות באתר) מסופקים באמצעות צדדים שלישיים, שגם להם גישה לנתוניך. אנחנו ננקוט באמצעים סבירים להגן על פרטיותך גם במקרים אלה, אבל אל תשתמש בשירותים כאלה אם אינך מסכים להעברת המידע לאחרים. למרות זאת, אנחנו יכולים להשתמש בפרטים המאפשרים לזהות את מכשירך ולהעבירם לספקים שלנו, למשל כדי לאפשר לך לקבל תכנים המותאמים אישית לצרכיך ולהעדפותיך, אבל במקרים כאלה לא נעביר ישירות לספקים כל מידע שעשוי לזהותך באופן אישי בלי הסכמתך.
  • חשוב: מקרים חריגים ומיוחדים
   • מספר הטלפון שלך, כפי שהזנת אותו בעת הרישום לאתר, יופיע בכל הודעות ה- SMS וה- MMS שתשלח באמצעות האתר.
   • כל הודעות דואר אלקטרוני (email) שתשלח, וכן הודעות, תגובות ודעות בפורומים, בבלוגים או בכל מקום אחר באתר שתפרסם או תעלה יציינו לפחות את שם המשתמש שלך בשירות זה, וייתכן שייאסף גם מידע אחר (כמו כתובות IP, שמות משתמש, וכו') המאפשר לזהותך.
   • לצרכי אספקת השירותים והתכנים והתמיכה בהם, אנו נאחסן ברשת הודעות, מסרים, תכני וידאו (לרבות וידאו קליפים), סיסמאות ושמות משתמש.
   • פרטנר שומרת לעצמה את הזכות לחשוף כל מידע אישי אודותיך או אודות השימוש שלך באתר כולל תוכן השימוש, ללא קבלת רשות ממך אם פרטנר מאמינה בתום לב כי פעולה זו חיונית כדי: (1) לציית לדרישות הדין או למלא הליך משפטי; (2) להגן על הזכויות או הקניין של פרטנר או של חברות קשורות אליה או של ספקי התכנים; (3) לאכוף את תנאי השימוש; (4) לפעול כדי להגן על האינטרסים של מנוייה או של אחרים, לרבות ספקי התכנים המוצגים באתר; (5) במקרי חירום מתאימים, להגנתך, נמסור פרטים עליך.
   • אנו יכולים לנקוט באמצעי אבטחה שונים כדי להגן על הציוד והשירותים שלנו וכן כדי לוודא קיומם של תנאי שימוש אלו. האמצעים יכולים לכלול סינון ובדיקה ואתה מסכים שננקוט באמצעים אלו.
 7. אבטחת מידע

  • התקשורת עם האתר נעשית באמצעות רשת האינטרנט, ולפיכך קיימת סכנה כי מידע יגיע לידי צדדים שלישיים. תכנים שתפרסם באתר עשויים להיות נגישים לכל משתמשי האינטרנט.
  • איננו בודקים את המידע והתכנים שעוברים ברשת, למעט לצורך הגנה על הרשת שלנו, ולכן באחריותך לנקוט באמצעי אבטחה הולמים (כגון כנגד וירוסים, חדירה למחשבים, אובדן מידע, חשיפת סודות וכו'), הנובעים מקישור לרשתות תקשורת חיצוניות או מהיכולת לקבל קבצים ומידע אחר ממקורות שונים, וכל שימוש שתעשה במידע או בשירותים הוא על אחריותך בלבד.
 8. כללי

  • "אנחנו", "פרטנר" וכל פנייה בגוף ראשון רבים (כגון "סיפקנו", "8.1. "אנחנו", "פרטנר" וכל פנייה בגוף ראשון רבים (כגון "סיפקנו", "אלינו") משמעם חברת פרטנר תקשורת בע"מ, ח.צ. 52-004431-4.) משמעם חברת פרטנר תקשורת בע"מ, ח.צ. 52-004431-4.
  • בתנאי שימוש אלו "תוכן" או "תכנים" - אינפורמציה בפורמט הניתן לעיבוד ממוחשב (machine-readable), המייצגת טקסט, קוד מחשב, תוכנה, גרפיקה, שמע ((audio, וידאו ( (videoוכל שילוב של הנ"ל וכן עיצובם, עיבודם ואופן עריכתם.
  • השימוש בלשון זכר במסגרת תנאי שימוש אלו נעשה לשם נוחות בלבד ומתייחס הן לזכר והן לנקבה
  • ניתן לצפות ברוב דפי האתר גם בשפות הערבית והרוסית. התרגום נעשה לנוחות בלבד. בכל מקרה של סתירה בין התרגום לבין הנוסח בעברית – הנוסח בעברית יגבר.