מדיניות הגנת הפרטיות של פרטנר

 1. כללי
  • זהו מסמך מדיניות הפרטיות של קבוצת פרטנר, הכוללת את הגופים המפורטים בסוף מסמך זה בפרק "הגופים בקבוצת פרטנר" (להלן ביחד: "פרטנר"). מטרת המסמך היא לתאר בקווים כלליים את סוגי המידע האישי שפרטנר אוספת ואת השימושים שהיא עושה במידע זה.
   חשוב שתדע כי פרטנר מכבדת את פרטיותך. במסגרת ההתקשרות שלך איתנו, אנחנו אוספים ומעבדים מידע במערכות ממוחשבות, כי הוא דרוש לנו על מנת לספק את שירותינו וכדי להגן על אינטרסים לגיטימיים שלנו. פעולות אלה נעשות בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק"), ולשאר ההוראות החוקיות והרגולטוריות אשר חלות עלינו, לרבות תנאי הרישיונות מאת משרד התקשורת, על פיהם אנו פועלים.
   המידע המופיע במסמך זה נוסף על ההוראות הנוגעות להגנת הפרטיות אשר נמסרו לך בנפרד, למשל במסגרת הסכם התקשרות, אפליקציית פרטנר, שירותים שונים וכיוב'. בכל מקרה של סתירה, יגברו התנאים שפורטו ביחד עם השירות המסוים. לכן, אנחנו ממליצים כי תבדוק היטב את כל המידע שאנו מספקים הנוגע לפרטיותך.
   אין עליך חובה חוקית למסור לנו מידע אישי, אך ייתכן כי אם לא תמסור לנו פרטים, לא נוכל לספק לך שירותים מסוימים.
   מדיניות זו חלה על מידע מזהה שמתייחס אליך או ליחידים אחרים. מאחר שהחוק מגן על פרטיותם של אנשים ולא של תאגידים, מדיניות פרטיות זו לא חלה על תאגידים. אם תמסור לנו מידע על אחרים, באחריותך לוודא כי הם מסכימים לכך וכן להוראות מסמך זה.
 2. אילו סוגי מידע לגביך אנחנו עשויים לאסוף?

  אנו בפרטנר מספקים שירותי תקשורת. כדי לעשות זאת, עלינו לאסוף מידע. כך למשל, כדי להעביר לך שיחות ברשת הסלולרית, אנחנו צריכים מידע לגבי מיקומך. בנוסף, המערכות הטכנולוגיות שמספקות שירותי תקשורת אוספות מידע רב במהלך פעולתן - גם הציוד שלנו, וגם הציוד שלך – למשל, הטלפון הנייד שלך.
  בחלק זה במסמך נתאר את סוגי המידע העיקריים שאנחנו אוספים ומעבדים במסגרת פעילותנו. כך, בין השאר, ובהתאם לשירותים שתצרוך, ייתכן שנאסוף מידע מהסוגים הבאים:

  • פרטי זיהוי - פרטים אישיים הכוללים שם פרטי ומשפחה, מספר זהות, תאריך לידה ותאריכים נוספים חשובים, כתובת דואר אלקטרוני, מספרי טלפון, מין, מידע הכלול בתשובות שתיתן לשאלות שנשאלת לצורך זיהוי ואבטחה, מעמד אישי ומצב משפחתי, מידע שתמסור לשירות הלקוחות, מידע שתמסור במסגרת סקרים, השכלה, רקע תעסוקתי, כישורים וחברויות בארגונים מקצועיים וכדומה.
  • פרטי תשלום ומידע כלכלי – מידע פיננסי כגון מספר חשבון בנק ופרטי כרטיס אשראי, מידע בקשר לחשבונות משולמים ולא משולמים ומידע בקשר לדירוג אשראי.
  • שימושים ברשת – מידע לגבי שיחות נכנסות ויוצאות, תנועת הודעות טקסט שנשלחו ממכשירך ושהתקבלו במכשירך, מידע לגבי שימוש באינטרנט (היסטוריית אתרים ויעדי גלישה, נפח, פרוטוקול תקשורת, כתובתך בפרוטוקול האינטרנט (כתובת IP), מיקום ופרטי המכשיר או המחשב בו נעשה שימוש, זמני השימוש בו ופרטים נוספים המעידים על אופן השימוש והגלישה באתר).
  • מידע לגבי מיקום – מיקום המכשיר בארץ ובחו"ל, כתובת מגורים, כתובת למשלוח דברי דואר ומקום עבודה (למשל במקרים בהם הצטרפת כמנוי בעל מאפיינים עסקיים).
  • מידע בקשר לשירותי ערך מוסף – גיבוי שמות אנשי קשר ותכנים שונים במכשירך, תוכן תיבת הדואר האלקטרוני שלך (אם אתה שומר אותה במערכות שלנו), מידע שאתה מגבה לשירותים שאנו מציעים, מידע אודות פעולות המבוצעות במכשירך מרחוק, תוכן התא הקולי שלך.
  • מידע אודות ציוד הקצה – דגם, גירסת מערכת הפעלה, כתובת IP, כתובת MAC, מספרים מזהים של ציוד הקצה כמו IMEI וIMSI-, יישומים מותקנים, משך זמן פעילותם ועוצמת הקליטה.
 3. כיצד אנחנו אוספים את המידע?

  אנו אוספים את המידע לגביך במספר דרכים:

  • מידע שאתה מספק לנו – בעת הצטרפותך ובמסגרת השימוש שאתה עושה בשירותים המשווקים על ידינו, נאסף עליך מידע כגון פרטי קשר, אמצעי החיוב לתשלום חשבונותיך, דגם המכשירים הסלולריים שברשותך או בשימושך, מספרי כרטיסי ה-Sim שאנו מספקים, פרטי התקשרות וכל מידע נוסף אחר שתספק לנו בעת הרשמתך לשירותים המשווקים על ידי החברה ובעת רכישה של מוצרים ושירותים.
  • מידע הנאסף אוטומטית – בעת צריכת השירותים על ידך, נאסף מידע אודותיך באופן אוטומטי על-ידי הרשת שלנו, רשתות אחרות המעורבות באספקת השירות לך, והציוד שלך. מידע זה כולל את פרטי שיחות נכנסות ויוצאות מהמכשיר שלך, מיקום המכשיר ופרטים נוספים אודות השימוש שלך בשירותי הנתונים ברשת.
  • מידע המתקבל מאת צדדים שלישיים – ייתכן שנקבל מידע לגביך מצדדים שלישיים, כמו למשל קבלני משנה, סוקרים, יועצי שיווק, חברות דירוג אשראי, רשויות המדינה, וספקי מיקור חוץ של פעולות עסקיות.
 4. מה אנחנו עושים או עשויים לעשות עם המידע?

  המידע שאנו אוספים משמש אותנו בעיקר כדי לספק את השירותים שלנו, להפיק חשבונות, לציית להוראות הדין ולהגן על אינטרסים לגיטימיים שלנו, אך אנו עשויים לעשות שימוש נוסף לפי כל דין, בין השאר, אנו נשתמש במידע לצרכים הבאים:

  תפעול שוטף ואספקת שירותים:

  • אספקת שירותים, בין השאר בהתאם למאפיינים אישיים שלך והמיקום בו אתה נמצא.
  • חיוב עבור שירותים.
  • תקשורת איתך ועם אחרים בקשר לשירותים קיימים וחדשים שלנו, ועדכון אודות מצב ההזמנה של שירותים ומוצרים שרכשת מאיתנו, לרבות מתן אפשרויות עבורך לשנות, לתקן ולבטל שירותים הנוגעים לך.
  • משלוח מידע חשוב על שימושים הנעשים במסגרת השירותים, לרבות מידע שאנחנו מחויבים לשלוח לך ומידע שימושי אחר.

  ניהול, בקרה ופיתוח של פעילותנו:

  • ביצוע פעולות ניהול, בקרה ושיפור למערכות פרטנר.
  • טיפול בתלונות.
  • מתן מענה לשאלות באשר לשימוש במוצרים, בשירותים וברשת הסלולרית שלנו.
  • בדיקת אשראי ודירוג פיננסי.
  • קיום נהלים ומדיניות, כגון ביקורת ספרים, אבטחת מידע, חיובים וגביה, עריכת והפקת חשבונות, המשכיות עסקית והתאוששות מאסון ושמירת רשומות ומסמכים.
  • הפקת דוחות סטטיסטיים עבור צדדים שלישיים (להרחבה ראה "איסוף מידע לצרכי מחקר וסטטיסטיקה", בהמשך).
  • שיפור השירותים והמוצרים שלנו, כולל ביצוע מחקרי שוק וסקרים, ניתוחים סטטיסטיים, לרבות פענוח השימושים אותם מבצעים לקוחותינו ברשת, בשירותים ובמוצרים שלנו.
  • מבלי לגרוע מהוראות החוק והוראות חוק האזנת סתר, התשל"ט-1979, או הוראות כל דין אחר לעניין הגנה על פרטיותו של אדם, אנו נהיה רשאים להקליט שיחות טלפון שלנו איתך בקשר עם מתן השירותים ובכפוף להוראות הרישיונות על פיהם אנו פועלים, ולעשות שימוש בהקלטות אלה לשם תיעוד, הדרכה, בקרה על טיב השירותים ואיכותם ולמניעת הונאות ושימוש לרעה ברשת.

  אבטחה והגנה על המידע:

  • איתור ומניעה של גניבה, הונאה או כל פעילות אחרת המבוצעת באופן לא חוקי.
  • אימות וזיהוי שלך.
  • הגנה על הרשת שלנו ופיקוח ובקרה על היקף השימוש בשיחות, בהודעות ובשירותים אחרים של הרשת. הדבר מסייע לנו למשל בזיהוי מקרים של צריכה מוגברת של שירותים, מניעת התקפות וניצול לרעה, והבטחת פעילות תקינה של הרשת.
 5. שיווק:
  • פרסום ושיווק שלנו או מטעמנו, שירות לקוחות, דיוור ומידע על מוצרים ושירותים שלנו או של צדדים שלישיים שמסופקים בשיתוף עמנו, כולל פרסום מותאם אישית המבוסס על מאפיינך, כגון מיקום, סוג המכשיר שבבעלותך, מקום מגורים, שפת דיבור מועדפת למשל על-פי בחירת שפת חשבונית, שירותים שתצרוך, ושימושים שתעשה ברשת, כולל אתרים שתגלוש אליהם.
  • העשרת תוכן אתר האינטרנט של פרטנר (באמצעות Cookies ואיסוף מידע אוטומטי באתר).
 6. מטרות משפטיות:
  • ציות לדרישות חוקיות, כולל שמירת רשומות וביצוע פעולות שאנו נדרשים לבצע על-פי חוק, כולל של רשויות זרות אם אנו סבורים שאנו נדרשים להיענות להן, מסירת מידע לבעלי סמכות (כגון רשויות שלטון ואכיפת חוק), מסירת מידע לפי צווים שיפוטיים (בכל סוגי ההליכים) ושלטוניים, וביצוע פעולות שעניינן טיפול בבקשות לעיון במידע ולתיקונו. בכפוף לחוק, באפשרותך לעיין במידע המוחזק אודותיך. אם ברצונך לעשות כן, עליך להגיש בקשה חתומה בכתב בהתאם לחוק, בצירוף מספר תעודת הזהות שלך וכן פרטי זיהוי נוספים שיידרשו ממך, לכתובת העמל 8, פארק אפק, ראש העין, ת"ד 435 ראש העין 48103.
  • הגנה על זכויות משפטיות שלנו ושל אחרים, כולל התחשבנות, התגוננות מפני תביעות, אכיפת הסכמים, ומענה לרשויות.
 7. למי אנחנו עשויים להעביר מידע לגביך?

  ייתכן שנעביר מידע אישי או חלק ממנו אודותיך בין הגופים בקבוצת פרטנר, ולצדדים שלישיים, עמם אנו פועלים במסגרת הפעילות השוטפת של פרטנר, אך זאת רק לשם מימוש המטרות המותרות לנו, על-פי הוראת כל דין, בהתאם להרשאתך, או בהתאם למדיניות פרטיות זו. במקרים המתאימים, בעת העברת מידע לצד שלישי, אנו ננקוט את כל האמצעים הדרושים על מנת שאותו צד שלישי המקבל את המידע, ישמור על המידע כנדרש בהתאם לסוג המידע המועבר.
  אנו עשויים להעביר מידע לצדדים שלישיים או חלק ממנו (כולל בחו"ל) כגון:

  קבלני משנה, ספקים, חברות תקשורת אחרות, העברת עסקים:

  • בעל רישיון אחר או ספק שירותים, לשם אספקת שירות, התחשבנות וגבייה;
  • לאחר, על פי חובה או סמכות שבדין, או בהתאם להוראת רשות מוסמכת;
  • לאחר, לפי בקשתך, לאחר שמסרת לנו פרטים מזהים, ולמי שהוסמך על ידך לשם כך;
  • בתי עסק ו/או ספקים אחרים המשתפים עמנו פעולה כחלק משירותינו במסגרת פעילות בה תוכל להשתתף ולקבל שירות, אשר המידע יועבר אליהם לשם השלמת השירות המסוים, ו/או לשם תיקון תקלות, בין אם מקורן ברשת ובין אם מקורן אצל ספק שירותים, ו/או לשם מניעת הונאות ובמסגרת פעולות אבטחה;
  • לספקים חיצוניים אשר יערכו או יסייעו לנו לערוך שימושים סטטיסטיים ומחקריים ולשירותים של צדדים שלישיים (למשל, מידע על עומס בכבישים);
  • בתי עסק ו/או צדדים שלישיים אחרים שסיפקו לך שירות, לצורך בירור מחלוקת בין אותו צד שלישי לבינך ו/או לבין פרטנר;
  • קבלני משנה, בתחומים כמו מוקדי שירות, מערכות מידע, ספקי תקשורת, ספקי שירותי מחשוב ענן, בתי דפוס ונותני שירותי הפצת דואר ודיוורים, סוקרים ויועצי שיווק, מנהלי סיכונים, וספקי מיקור חוץ של פעולות עסקיות;
  • בכפוף להוראות הדין והרישיון שהוענק לנו, אנו נהיה רשאים להעביר את כל המידע אודותיך שברשותנו לצד שלישי, וזאת במסגרת העברת או הסבת עסקינו (כולם או חלקם) לאותו צד שלישי ובמסגרת ארגון מחדש, מיזוג, מיזמים משותפים ועסקאות אחרות בקשר לעסקינו ולצורך המשך אספקת השירותים על ידי הצד השלישי.

  מקבלי שיחה ממך, רשתות תקשורת אחרות, אתרי אינטרנט:

  • פרטי הקשר שלך יתפרסמו במדריך טלפוני, אלא אם תבקש שמספרך לא יפורסם;
  • מספר הטלפון שלך יוצג למקבלי שיחה ממך, אלא אם תבקש לחסום את הצגת המספר, למעט במקרים בהם תחייג למוקדי שירות ציבוריים לגביהם יוצג המספר, כמפורט בסעיף "מוקדי שירותי חירום" להלן;
  • ספקי תקשורת אחרים יוכלו לזהות את מספרך גם אם ביקשת לחסום זאת;
  • הודעות טקסט, שיחות וידאו באמצעות הרשת הסלולרית, שיחות באמצעות רשת Wi-fi ודואר אלקטרוני יהיו מזוהים;
  • ייתכן שאתרי אינטרנט ורשתות תקשורת דרכן עוברת תקשורת שלך יוכלו לזהות את כתובת האינטרנט שלך (IP) המאפשרת לזהותך.

  העברה לרשויות אכיפת החוק, לפי צווים שיפוטיים, ולפי הרשאה חוקית:

  • אנו רשאים להעביר מידע על-פי כל דין, כולל בתגובה לצווים של רשויות ושל בתי משפט בהליכים שונים דוגמת הליכים אזרחיים, פליליים וכיוב' (כולל זרים) ובמסגרת העברת מידע לחברות שירות נתוני אשראי;
  • נוכל גם להעביר מידע במקרה שתבצע פעילות החשודה כנוגדת את הוראות הדין.


  מוקדי שירותי חירום:

  • אנו יכולים לאפשר למוקדי שירותי החירום הציבוריים לזהות את מספר הטלפון שלך בעת חיוג אליהם, וזאת גם אם ביקשת מאיתנו לשמור על חסיונו של מספר זה או אם ביצעת חסימה זמנית;
  • פרטיך כפי שנרשמו כחלק מההתקשרות עמך, ובפרט כתובתך ומס' הטלפון שלך, ישמשו במקרי חירום לצורך איתורך על ידי שירותי חירום ציבוריים, למשל למשטרת ישראל, ואם נאמין בתום לב שהדבר נדרש להגנתך או להגנת רכושך או להגנת אחרים או רכושם. עליך לעדכן אותנו בשינוי שיחול בפרטיך על מנת שנוכל לספק לשירותי החירום הציבוריים גישה אליך.
 8. פרסומות ודיוור ישיר:

  בעת התקשרותך איתנו, מסרת לנו פרטים מזהים אודותיך, לרבות אמצעי קשר. אלא אם סירבת לכך, אנו ו/או מי מטעמנו נשתמש במידע זה על מנת לשלוח לך פרסומות ודיוורים, כולל דיוור ישיר, בנושאים שונים.

  אמצעי ההתקשרות:

  • שליחת הפרסומות והדיוורים עשויה להתבצע באמצעות דואר, דואר אלקטרוני, טלפון נייח וטלפון נייד, לרבות הודעות מוקלטות, חייגנים והודעות מסר קצר – SMS, פקס ואמצעים נוספים.


  הסרה:

  • באפשרותך לבקש להימחק מרשימת התפוצה לפרסומות מסוימות שנשלחות באמצעים אלקטרוניים מסוימים ומרשימת התפוצה לדיוור ישיר, גם באמצעות פנייה למוקד השירות בטלפון 1800-054-054 אנא הקפד לציין את אמצעי הקשר הנכון (למשל, מספר הטלפון הנייד) שאליו אנחנו שולחים לך את הפרסומות או הדיוור הישיר שאינך מעוניין לקבל, את הגוף מבין הגופים בקבוצת פרטנר ממנו קיבלת את הדיוור ו/או הפירסומת, ואת הרשימה לגביה אתה מבקש להיות מוסר, אחרת ייתכן שמערכותינו לא ידעו להסירך מרשימת התפוצה. גם לאחר בקשת ההסרה, ייתכן שיישלחו אליך דיוורים אותם אנו חייבים לשלוח לך על פי דין ואף מידע נוסף שאנו רשאים לשלוח גם ללא הסכמתך.


  קוקיות (Cookies) ואיסוף מידע אוטומטי באתרים:

  • פרטנר עשויה בעת שימושך באתר ובשירותים, לעשות שימוש בקוקיות (Cookies), שהן סימון פנימי ייחודי הנשלח לדפדפן שלך. מטרת הקוקיות הינה זיהוי בעת פניות חוזרות ונשנות שלך לאתר, דבר המאפשר לפרטנר לתת שירות מהיר ויעיל יותר, כך שנוכל להתאים את השירותים המוצעים לך להעדפותיך האישיות ובנוסף הדבר יחסוך לך זמן יקר, באופן בו לא תידרש למלא מחדש שדות למילוי פרטים אישיים שונים שכבר מצויים בידינו ומולאו על ידך בעבר. באמצעות הקוקיות, אנו אוספים מידע לגבי אמצעי הקצה ממנו אתה עושה שימוש שישמש למטרות שיפור האתר ושיפור שירותינו כמפורט במדיניות זו.


  אבטחת מידע והצפנה:

  פרטנר נוקטת אמצעי אבטחה מתאימים למידע שברשותה, בכפוף לכל דין. לצורך כך, פרטנר משתמשת באמצעי אבטחה סבירים התואמים את הסטנדרטים הנהוגים באינטרנט, ובכלל זה הצפנה והגנות אחרות, תוך אימוץ כללים מחמירים להגנת הפרטיות במידע וסודיותו, כנגד טעויות בשימוש במידע הנמסר על ידך או כנגד חדירה בלתי מורשית אל המידע. פרטנר משתמשת בכלים אדמיניסטרטיביים, פיסיים וטכניים המשמשים כמכלול להגנה על המידע המאוחסן באתר ובוחנת באופן תקופתי את עמידותה של המערכת.
  למרות האמור, קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים. פרטנר לא תהא אחראית לנזק שנגרם בעקבות חדירה בלתי מורשית כאמור והעברת מידע לצד ג' עקב חדירה כאמור, כל עוד נוקטת פרטנר אמצעי אבטחה סבירים ובתנאי שאתה עושה שימוש באתר בהתאם לאמור במסמך זה.
  בפנייתך אלינו ייתכן שנבקש ממך לספק לנו נתונים שיאפשרו לנו לזהות אותך, כגון מספר תעודת זהות ומידע הנוגע לאמצעי התשלום שמסרת לנו לצורך תשלום חשבונותיך. כמו כן, אנו נאפשר לך לקבוע סיסמה, שרק באמצעותה תוכל לקבל מידע פרטי הנוגע אליך. אנו ממליצים כי תימנע ממסירת סיסמתך לאחר וכי תשנה את סיסמתך מפעם לפעם. שים לב, אתה אחראי לשימוש שייעשה בפרטים המזהים שלך ובסיסמתך (כולל במקרה שייעשה שימוש בפרטים אלה לצורך רכישת שירותים מאיתנו), אף אם שימוש זה נעשה ללא הסכמתך ו/או על-ידי מי מטעמך המודע לפרטי הזיהוי שלך.
  אנו עשויים מפעם לפעם להציע לך אפשרויות שונות לקבלת מידע מאיתנו, למשל, בדואר רגיל, באתר, בפקס, או בדואר אלקטרוני. בעת שליחה של מידע כאמור, אנו נוקטים אמצעי אבטחה שונים, אך אבטחה יעילה תלויה גם בך. לדוגמא:

  ודא כי כתובת הדואר שלך עדכנית: אם כתובת הדואר שלך אינה מעודכנת, דיוורים חשובים ורגישים עלולים להגיע לכתובת הדואר הקודמת שלך.

  ודא כי כתובת הדואר האלקטרונית שלך עדכנית: אם כתובת הדואר האלקטרוני שלך שגויה או אינה עדכנית, דיוור עלול שלא להגיע אליך.

  אבטחת סיסמה לאתר: אנו ממליצים כי לא תשתף עם אחרים את סיסמתך לאתר, כך שגורמים שונים שאינם מאושרים לכך, לא יוכלו לקבל מידע לגביך.

  שימוש במחשב מאובטח ומוגן: אם המחשב בו הנך משתמש נגוע בווירוס או בתוכנה זדונית, מידע אודותיך עלול להיות נגיש לאחרים.

  הצפנה וחתימה אלקטרונית: כלל דיוור מודפס הנשלח לכתובת המגורים שלך, אם היא מעודכנת, הוא שיטה בטוחה יותר ממשלוח באמצעות דואר אלקטרוני. אם אינך משתמש בהצפנה ואין בידך חתימה אלקטרונית מאושרת ומאובטחת עדיף שלא תפנה אלינו בדואר אלקטרוני בעניינים רגישים.

  הונאה מקוונת – "פישינג": ייתכן כי גורמים שונים ינסו לחדור לאתר על ידי שימוש באמצעי ההזדהות שקבלת מאיתנו. לכן, לעולם אל תיתן את פרטי ההזדהות שלך לאף אחד. גורמים שונים עלולים לנסות להשיג ממך את פרטי ההזדהות שלך במרמה. למשל, הם עלולים לפנות אליך בהודעת דואר מזויפת, תוך העתקת סימני המסחר והעיצוב של פרטנר (או של חברה מוכרת אחרת), ויבקשו ממך למסור את פרטי הזיהוי שלך (סיסמאות, ספרות אחרונות של כרטיס האשראי וכדומה), לעיתים תוך שימוש בתירוץ שהמידע נדרש עקב "סיבות בטחון", "שדרוג מערכות" ותירוצים דומים. לעיתים בהודעת הדואר המזויפת יהיה קישור לאתר מזויף, שהוא חיקוי מדויק של האתר הרשמי. בדרך זו מנסים שלא כדין להשיג את נתוני ההזדהות שלך לצורך גישה לחשבונותיך. אם תזין את נתוני ההזדהות באתר המזויף, המידע עלול לעבור לידי גורמים שישתמשו בו. לכן, היזהר מהודעות דוא"ל מזויפות.

  שים לב: פרטנר לעולם לא תפנה ללקוחותיה בדוא"ל בו הם יתבקשו למסור את הקוד האישי הסודי שלהם באמצעות הדוא"ל. לכן, אין להיענות בדוא"ל לבקשה מסוג זה ואין למסור את שם המשתמש והסיסמה לאף גורם.
  אנו ממליצים שתנקוט אמצעי אבטחה נוספים. השתמש באפשרויות האבטחה של מערכת ההפעלה במחשב שלך, התקן תוכנות אנטי-וירוס, התקן את כל העדכונים הזמינים (מומלץ להפעיל עדכון אוטומטי לצורך כך), הימנע מהורדות מאתרים לא רשמיים, אל תשתף מידע רגיש ברשתות חברתיות (מידע זה עלול לשמש ולאפשר לגורמים שונים להתחזות אליך), הפעל הצפנה בשימוש ברשת אלחוטית, והימנע משימוש במחשבים פומביים (למשל, באינטרנט קפה) או ברשתות WIFI ציבוריות – אלא אם אתה בטוח שהתקשורת שלך מוצפנת.
  אם אתה חושש כי פרטי הזיהוי שלך (ובפרט, סיסמתך) או מידע אודותיך הגיעו לידיים זרות, אנא פנה מיידית לשירות הלקוחות של פרטנר.

 9. איסוף מידע לצרכי מחקר וסטטיסטיקה:

  ניתוח הנתונים האנונימיים מסייע לארגונים לקבל החלטות מושכלות יותר, למשל תכנון פרויקטים רחבי היקף בתחום התשתיות (ניתן להיעזר בדוחות הסטטיסטיים שלנו בעת תכנון כבישים מהירים וקווי תחבורה ציבורית, על ידי ניתוח דפוסי התנועה של טלפונים סלולריים באזורים נרחבים), תכנון יעיל של עבודות בכביש, הקצאת משאבי שיטור ופיקוח יעילה יותר, פיתוח עסקי והתאמה טובה יותר של שירותים לצרכי המשתמשים. לצורך כך, נעביר לעיתים לצדדים שלישיים מידע לשימוש סטטיסטי או אגרגטיבי. אנו ננקוט אמצעים כדי שמידע זה יועבר באופן שיקשה לזהות אותך או אחרים באופן אישי.

 10. חוקים של מדינות אחרות:

  כאשר אתה משתמש במכשיר סלולרי בחו"ל, יחולו עליך חוקי המקום והוראות הפרטיות של מפעיל התקשורת שמכשירך מחובר אליו. ייתכן גם שיחולו עליך חוקים של מדינות אחרות כאשר אתה גולש באינטרנט (למשל, כי האתר אליו אתה גולש נמצא בחו"ל, או שחלק מהתקשורת עוברת במדינות אחרות), מתקשר למספרי טלפון בחו"ל, או שולח הודעות.
  חלק מן השירותים המוצעים על ידינו, מסופקים בעזרת ספקים שונים, אשר חלקם מצויים בחו"ל. אם מידע פרטי לגביך יועבר מחוץ לגבולות ישראל, נייצא את המידע בהתאם לדין הישראלי, אבל על המידע עלול לחול גם הדין במדינה בה הוא מאוחסן ומעובד.

 11. מידע של אחרים:

  ייתכן שנאסוף ממך או באמצעותך מידע על אחרים (למשל, עובדים בחברתך, בני משפחה שלך שאתה משלם עבורם את החשבון). באחריותך לוודא שהם מודעים לשימושים האפשריים ומסכימים להם. שים לב, החוק מגן גם על פרטיותם של ילדים. כבד את החוק ואת ילדיך, קבל את הסכמתם לאיסוף מידע כפי שמתואר במדיניות זו, והדרך אותם בשימוש בטוח בשירותים.

 12. שינויים:

  מדיניות הגנת הפרטיות שלנו עשויה להתעדכן מעת לעת, בהתאם לצורך ולשינויים בחוק ובתנאי הרישיונות על פיהם אנו פועלים. בכל מקרה, בכל עת תופיע באתר זה מדיניות שמירת הפרטיות והאבטחה המעודכנת ביותר של פרטנר. שים לב לשינויים אלו, משום שהם יחולו עליך.

 13. הגופים בקבוצת פרטנר:
  • חברת פרטנר תקשורת בע"מ
  • פרטנר פתרונות תקשורת נייחים - שותפות מוגבלת
  • פרטנר פתרונות תקשורת לעסקים- שותפות מוגבלת
  • 012 סמייל טלקום בע"מ
  • 012 טלקום בע"מ
  • פרטנר מוצרי תקשורת 2016 – שותפות מוגבלת
  • פרטנר תקשורת עתידית 2000 בע"מ